Terminologia SAP

A tu dla odmiany podyskutować możesz na tematy logistyczne SAP. Jeśli pojawią się jakieś pytania, nie zwlekaj, zadaj je natychmiast.
rycerz
Posty: 9
Rejestracja: pn wrz 24, 2007 2:08 pm

Terminologia SAP

Post autor: rycerz »

Czy znacie jakieś angielsko-polskie glosariusze / słowniczki terminologii SAP? Jestem tłumaczem i często otrzymuję zlecenia tłumaczenia programów SAP, a nigdzie nie ma polskich miarodajnych materiałów, które pomogłyby zachować spójność terminologii i ułatwić start nowym użytkownikom oprogramowania. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
radoslaw.swiatly
Posty: 5
Rejestracja: pt wrz 07, 2007 7:24 am

Post autor: radoslaw.swiatly »

Czesc

Ponizej tlumaczenia wybranych terminow stosowanych w SAP

"delivery completed" indicator wskaźnik "dostawa kompletna"
"in transit" update figure / difference in update figures wskaźnik "dostawa kompletna"
absolute discount rabat bezwzględny
access number numer dostępu
access sequence kolejność dostępu
accessories akcesoria
accident procedures sheet Instrukcja postępowania wypadkowego
accruals sumy narosłe
accruals account konto sum narosłych
active means of transport crossing the border aktywne środki transportu przekraczające granicę
actual rzeczywisty
actual statistical data rzeczywiste dane statystyczne
additional condition warunek dodatkowy
agreement number numer umowy
allocate a quota, to przydzielenie kontyngentu
allocated hierarchy element przydzielony element hierarchii
allocation przydzielenie
alternative quantity unit alternatywna jednostka miary
analysis analizy (system informacji sprzedaży)
analysis report raport (analiza)
assembly zespół
assembly order zlecenie montażu
automatic order filling automatyczne wypełnianie zlecenia
availability dostępność
available stock dostępny zapas
backlog zaległość
backlog processing obsługa zaległości
balancing requirements zapotrzebowanie bilansujące
base quantity ilość podstawowa
basic format format podstawowy
batch partia towaru
batch allocation przydzielanie partii towaru
batch allocation strategy strategia przydzielania partii towaru
batch master record rekord podstawowy partii towaru
batch split podział partii towaru
batch status status partii towaru
batch/trading unit indicator partia towaru/wskaźnik jednostki sprzedaży
beginning of validity period początek okresu ważności
bill of lading list przewozowy
blocked stock zapas zablokowany
blocked stock returns zwrot zablokowanego zapasu
branded goods industry sector sektor przemysłu towarów markowych
bulk goods towary masowe
business transaction operacja gospodarcza
by market segment dla segmentu rynku
calculation type rodzaj kalkulacji
cancellation storno
cancellation of invoice storno faktury/rachunku
cargo aircraft samolot transportowy
carrier label etykieta transportowa
cash sale sprzedaż gotówkowa
cash with order płatne przy zamówieniu
caution marks oznakowania ostrzegawcze
CCG classification klasyfikacja CCG
central control account centralne konto kontrolne
central feature cecha centralna
certificate of origin świadectwo pochodzenia towaru
certified invoice text klauzula poświadczonej faktury
characteristic charakterystyka (dokument zbytu)
charges for packaging not returned opłata za niezwrócone opakowanie
CMR bill of lading list przewozowy CMR
collapsible container pojemniki składane
collapsible container consignment note list przewozowy dla pojemnika składanego
collective delivery dostawa zbiorcza
collective delivery note processing zbiorcze przetwarzanie dowodu dostawy
collective entry wprowadzanie zbiorcze
collective goods issue zbiorcze wydanie towaru
collective invoice zbiorcza faktura\rachunek
collective picking list zbiorcza lista przygotowania do wysyłki
collective processing przetwarzanie zbiorcze
collective proposal propozycja zbiorcza
combinable assembly zespół łączony
combination łączenie
comment on customer uwagi o kliencie
commission prowizja
commission calculation kalkulacja prowizji
commodity code symbol towaru
commodity sales tax podatek od sprzedaży towarów
complete an order, to zrealizowanie zamówienia
complete credit memo kompletna faktura korygująca minus+B31
completion indicator wskaźnik realizacji
component part komponent
component supplier dostawca komponentów
concentrate-based product koncentraty
condition warunek
condition basis podstawa warunku
condition classification typ warunku
condition exclusion wyjątek od warunku
condition for pricing warunek ustalania ceny
condition ID identyfikator warunku
condition record rekord warunku
condition structure struktura warunku
condition that is calculated in percent warunek procentowy
condition type rodzaj warunku
confirmed price cena potwierdzona
consignee odbiorca konsygnacyjny towaru
consignee's address adres konsygnacyjnego odbiorcy towaru
consignment konsygnacja
consignment fill-up order zlecenie uzupełnienia konsygnacji
consignment goods towary konsygnacyjne
consignment issue wydanie konsygnacyjne
consignment issue order zlecenie wydania konsygnacyjnego
consignment pickup odbiór konsygnacyjny
consignment scheduling agreement Terminażowa umowa konsygnacyjna
consignment warehouse magazyn konsygnacyjny
constant stała
constructed in the same way o jednakowej konstrukcji
consumer użytkownik końcowy
consumer packaged goods towar opakowany dla klienta
consumption account Konto zużycia
consumption-driven MRP planowanie zapasów oparte na zużyciu
contact person Osoba do kontaktów
container allocation Ustalanie opakowania
container requirements wymagania dot. opakowania
container type typ opakowania
contract kontrakt
contractor kontrahent
controlled substances legislation przepisy dotyczące środków odurzających
controlled substances list lista środków odurzających
conversion factor współczynnik przeliczania
copy rule reguła kopiowania
correction of accruals korekta rezerw
cost collector zbiorcze konto kosztów
country of destination kraj przeznaczenia
country of dispatch kraj wysyłający
country of export kraj eksportujący
country of ordering party kraj firmy zamawiającej
country of origin kraj pochodzenia
country of origin (SAD) kraj pochodzenia (SAD)
covering box opakowanie zewnętrzne
credit for returns (without pickup) faktura korygująca minus za zwrócone towary
credit limit block blokada limitu kredytowego
credit limit check kontrola limitu kredytowego
credit memo settlement rozliczenie faktury korygującej minus
cross-border trade handel zagraniczny
cumulative delivered quantity łączna ilość dostarczana
cumulative quantity łączna ilość
cumulative received quantity łączna ilość otrzymywana
cumulative released quantity łączna ilość zatwierdzona
cumulative withdrawn consignment quantity łączna ilość wycofana z wysyłki
currency used in the order waluta zlecenia
current market value aktualna wartość rynkowa
customer classification klasyfikacja klienta
customer group grupa klienta
customer hierarchy hierarchia klienta
customer inquiry zapytanie ofertowe klienta
customer master zbiór podstawowych danych klienta
customer master data sheet arkusz podstawowych danych klienta
customer master record rekord podstawowych danych klienta
customer order zlecenie klienta
customer order number numer zlecenia klienta
customer order processing przetwarzanie zlecenia klienta
customer with highest sales klient o największym zakupie
customs cło
customs agent celnik
customs clearance odprawa celna
customs office urząd celny
customs tariff code kod taryfy celnej
danger indicator znak niebezpieczeństwa
danger signs znaki ostrzegawcze
dangerous goods towary niebezpieczne
dangerous goods header record rekord nagłówkowy towarów niebezpiecznych
dangerous goods indicator oznaczenie towarów niebezpiecznych
dangerous goods master record rekord podstawowy towarów niebezpiecznych
dangerous goods processing postępowanie z towarami niebezpiecznymi
dangerous goods regulation przepis dotyczący towarów niebezpiecznych
data field pole danych
deadline procedure procedura ostatecznego terminu
debit memo faktura korygująca plus
declarant osoba składająca deklarację
declaration deklaracja
del credere del credere
delay in delivery opóźnienie dostawy
delivering company dostarczająca jednostka gospodarcza
delivering plant dostarczający zakład
delivery dostawa
delivery block blokada dostawy
delivery completed dostawa zrealizowana
delivery date termin dostawy
delivery due index wykaz terminów dostaw
delivery free of charge dostawa bezpłatna
delivery note dowód dostawy
delivery note processing przetwarzanie dowodu dostawy
delivery note supplement załącznik dowodu dostawy
delivery of goods dostawa towarów
delivery priority priorytet dostaw
delivery quantity unit jednostka ilości dostaw
delivery reliability pewność dostaw
delivery schedule plan dostaw (poszczególne pozycje)
delivery schedule scheduling agreement/component suppliers) plan dostaw (umowa terminażowa/dostawcy komponentów)
delivery schedule for transfer by telecommunications plan dostaw (przekazywanie danych na odległość)
delivery schedule number numer planu dostaw
delivery scheduling tworzenie planu dostaw
delivery service usługi transportowe
delivery time czas dostawy
demurrage opłata za przestój
dependent requirements potrzeby zależne
destination station stacja docelowa
determination of the appropriate scale rate określenie odpowiedniego zakresu
deterministic MRP deterministyczne MRP (planowanie potrzeb materiałowych)
difference in cumulative quantities różnica w łącznych ilościach
differential credit memo faktura korygująca minus pokrywająca różnicę
differential debit memo faktura korygująca plus pokrywająca różnicę
dimension wymiar
direct invoice faktura\rachunek bezpośredni
discontinued line linia przerwana
discount rabat
discount amount wartość rabatu
discount credit memo faktura korygująca minus rabatu
discount in percent rabat w procentach
discount to be duplicated rabat do powielania
discount. rabat
dispatch wysyłka
dispatch control sterowanie wysyłki
dispatch date data wysyłki
dispatch department dział wysyłki
dispatch due date spodziewana data wysyłki
dispatch handling obsługa wysyłki
dispatch lead time czas realizacji wysyłki
dispatch notification zgłoszenie wysyłki
dispatch type rodzaj wysyłki
dispatch type sequence trasa wysyłki
dispatcher dysponent wysyłki
disposable packaging opakowania zbywalne
distance selling handel wysyłkowy
distribution agreement umowa dystrybucyjna
distribution channel kanał dystrybucji
distribution key klucz dystrybucji
Distribution Requirements Planning planowanie potrzeb dystrybucyjnych DRP
distribution type rodzaj dystrybucji
division dziedzina
down payment request żądanie zaliczki
dry bulk goods towary sypkie
due for dispatch gotowy do wysyłki
duty rate stawka celna
EC sales list lista handlowa EWG
edit report edycja raportu
end of validity period koniec okresu ważności
entry of freight charges wprowadzanie opłaty przewozowej
equipment history record rekord historii wyposażenia
equipment number numer wyposażenia
European Article Number symbol towaru, europejski (EAN)
excepted quantity ilość zwolniona
export declaration deklaracja eksportowa
export indicator wskaźnik eksportu
export order zamówienie eksportowe
export paper dokument eksportowy
export papers dokumenty eksportowe
export permit zezwolenie eksportowe
export procedure procedura eksportowa
export procedure indicator wskaźnik procedury eksportowej
export transaction transakcja eksportowa
fast display szybkie wyświetlanie
fast entry szybkie wprowadzanie
feature cecha
feature category rodzaj cechy
feature model model cechy
feature type typ cechy
field catalog katalog pola
final destination miejsce ostatecznego przeznaczenia (kraj)
final rebate settlement ostateczne ustalenia rabatowe
final settlement ostateczne ustalenia
finished product produkt gotowy
flammable liquid ciecz łatwopalna
flash point punkt zapalny
following page kolejna strona
forecast prognoza
foreign trade handel zagraniczny
form group grupa dokumentu
form of address forma zwracania się
form of invoicing forma faktury
form type typ formularza
format group grupa formatu
format type typ formatu
freight fracht (opłata przewozowa)
freight agreement uzgodnienie frachtowe
freight amount opłata przewozowa
freight charges koszty przewozowe
freight destination code kod przewozowy
freight discount or surcharge rabat lub dopłata do stawki frachtowej
freight invoice faktura\rachunek przewozowy
freight list lista towarów przewożonych
freight provisions rezerwy przewozowe
freight surcharge dodatek do stawki frachtowej
freight terms warunki frachtowe
full delivery pełna dostawa
future change record for dangerous goods zapis dotyczący towarów niebezpieczych
future price cena przyszła
general cargo drobnica
German foreign trade regulations niemieckie przepisy dla handlu zagranicznego
global feature cecha globalna
global variant wariant globalny
goods towary
goods class klasa towarów
goods issue for delivery note wydanie towaru do dokumentu dostawy (WZ)
goods on consignment at a customer site towary konsygnowane u klienta
goods receipt/issue slip dokument przewodni towaru
goods shipped in barrels towary w beczkach
gross amount suma brutto
gross price cena brutto
gross price according to scale cena brutto według skali
gross sales obroty brutto
gross weight waga brutto
group condition warunek grupowy
group evaluation oszacowanie grupy
group index indeks grup terminów wysyłki
group key klucz dla grupy
group price cena dla grupy
group product produkt grupowy
handled in batches przetwarzane w partiach
handled in trading units przetwarzane w jednostkach handlowych
harmful substance substancja szkodliwa
harmonized system system sharmonizowany
hazard class klasa niebezpieczeństwa
hazard label etykieta niebezpieczeństwa
header discount rabat dla nagłowka dokumentu
header pricing ustalanie ceny dla nagłówka dokumentu
hierarchy condition warunek hierarchii
hierarchy element element hierarchii
hierarchy to be maintained hierarchia do przetwarzania
higher-level assembly zespół wyższego poziomu
ignition point punkt zapalny
import license licencja na import
import permit pozwolenie na import
import protection ochrona importu
index series serie indeksu
indirect invoice faktura pośrednia
industry przemysł
inflammable łatwopalny
inland mode of transport transport krajowy
inquiry zapytanie ofertowe
inquiry processing przetwarzanie zapytania ofertowego
integration with profitability analysis integracja z analizą zyskowności
inter-company invoice faktura wewnętrzna
inter-company invoicing fakturowanie wewnętrzne
internal processing key klucz przetwarzania wewnętrznego
invoice faktura/rachunek
invoice address adres faktury/rachunku
invoice characteristic charakterystyka faktury/rachunku
invoice combination łączenie faktury/rachunku
invoice initiator wskaźnik faktury/rachunku
invoice item pozycja faktury/rachunku
invoice list lista faktur/rachunków
invoice list recipient odbiorca listy faktur/rachunków
invoice recipient odbiorca faktury
invoice type rodzaj faktury
invoice, to fakturować
invoicing fakturowanie
invoicing date data fakturowania
invoicing index indeks fakturowania
invoicing variant wariant fakturowania
issue order zlecenie wydania
issuing authority urząd wydający
item pozycja
item category typ pozycji
item sequence number numer kolejny pozycji
item to be delivered pozycja do dostarczenia
itinerary droga transportu
JIT delivery schedule plan dostaw terminowych JIT
key klucz
key field pole kluczowe
label for goods to be picked up etykieta dla towarów do pobrania
lead time czas realizacji
letter of credit akredytywa
listed goods towary wyszczególnione
load limit limit załadunku
loading date data załadunku
loading point punkt załadunkowy
loading together prohibited ładowanie razem zabronione
location of goods lokalizacja towarów
loose luzem
main item pozycja główna
major customer klient główny
major sales item główna pozycja sprzedaży
mandatory option opcja obligatoryjna
manual condition warunek ręczny
manually entered consignee odbiorca wprowadzany ręcznie
marine pollutant substancje zanieczyszczające morze
marked as completely delivered zaznaczone jako dostarczone kompletnie
market rynek
master data list for standard products arkusz danych podstawowych dla standardowych towarów
material towar
material access authorization umożliwienie dostępu dla towaru
material in backlog towar w zaległym zamówieniu
material master data sheet arkusz danych podstawowych dla towaru
material number numer towaru
material provision deadline ostateczny termin zastrzeżony dla towaru
material safety data sheet arkusz danych bezpieczeństwa towaru
material short text komentarz dla towaru
material tags załączniki dla towaru
means of transport środki transportu
means of transport at departure środki transportu odjeżdżające
means of transport on arrival środki transportu przyjeżdżające
measurement variant wariant pomiaru
minimum amount requiring cost estimate minimalna wartość wymagająca szacowania kosztów
minimum business volume minimalny wolumen handlowy
minimum order costs minimalne koszty zamówienia
mode of transport sposób transportu
model model
model type rodzaj modelu
monitoring of returnable packaging kontrola opakowań zwrotnych
mounting the assembly montaż zespołu
movement certificate potwierdzenie przesunięcia
movement type rodzaj przesunięcia
moving average value wartość średnia ruchoma
MRP key klucz MRP
MRP procedure procedura MRP
MRP type rodzaj MRP
multifunctional document dokument wielofunkcyjny
nature of transaction rodzaj transakcji
net invoice value wartość faktury netto
net item value wartość pozycji netto
net order value wartość zamówienia netto
net price cena netto
net price indicator wskaźnik ceny netto
net weight waga netto
non-allocated package nieprzydzielona paczka
non-mandatory option opcja nieobowiązkowa
non-variable part część niezmienna
not packed nie zapakowane
notification zawiadomienie
office of departure urząd celny wyjścia
office of destination urząd celny przeznaczenia
office of exit urząd celny wyjścia
office of transit urząd celny tranzytowy
offset, to rozliczyć zaliczkę
one-step stock transfer to plant jednoetapowe przesunięcie magazynowe do zakładu
one-time customer klient jednorazowy
open variant wariant otwarty
operating figures wskaźniki operacyjne
option opcja
option category rodzaj opcji
option model model opcji
option type typ opcji
order zlecenie
order acceptance przyjęcie zlecenia
order acquisition zdobycie zlecenia
order BOM zlecenie specyfikacji materiałowej
order characteristic charakterystyka zlecenia
order combination łączenie zleceń
order confirmation potwierdzenie zlecenia
order confirmation number numer potwierdzenia zlecenia
order entry wprowadzenie zlecenia
order frequency częstotliwość zleceń
order history historia zleceń
order lead time czas realizacji zlecenia
order monitoring kontrola zleceń
order number numer zlecenia
order printing wydruk zlecenia
order processing przetwarzanie zleceń
order quantity ilość na zleceniu
order receipt wpływ zlecenia
order supplement załącznik do zlecenia
order type rodzaj zlecenia
order type group grupa rodzajów zleceń
order usage użycie zlecenia
order value wartość zlecenia
order-related związane ze zleceniem
ordering party zleceniodawca
orders on hand portfel zleceń
origin specification określenie źródła pochodzenia
originating document dokument sprawczy
outline agreement umowa ramowa
outstanding delivery zaległa dostawa
outstanding delivery value wartość zaległej dostawy
outstanding order quantity ilość towaru zaległego zlecenia
outstanding order value wartość zaległego zlecenia
overall hierarchy hierarchia ogólna
overdelivery dostawa zawyżona
overdelivery tolerance tolerancja dostawy zawyżonej+B820
pack, to zapakować
package opakowanie/sztuka ładunku
package allocation przydział opakowania
package group grupa opakowań
package type typ opakowania
packaging opakowanie
packaging material materiał opakunkowy
packaging size rozmiary opakowania
packaging unit jednostka opakowania
packing pakowanie
packing group grupa rodzajów pakowania
packing instruction instrukcja pakowania
packing list specyfikacja zawartości opakowania
packing together prohibited zakaz wspólnego pakowania
pallet discount rabat dla palety
paper papier
part część
partial credit memo częściowa faktura korygująca minus
partial delivery dostawa częściowa
partial delivery indicator wskaźnik dostaw częściowych
partial invoicing częściowe fakturowanie
partial rebate indicator wskaźnik rabatu częściowego
partial rebate rate stawka rabatu częściowego
partial rebate settlement częściowe rozliczenie rabatu
passing on of requirements przekazanie zapotrzebowania
payer płatnik
period block przedział okresu
period type rodzaj okresu
permit number numer zezwolenia
picking pobranie
picking list lista towarów do pobrania
picking number numer pobrania
pickup odbiór
pickup by the customer odbiór przez klienta
pickup of returnable packaging odbiór opakowań zwrotnych
pickup of returns odbiór zwrotów
piece of equipment element wyposażenia
place an order, to umieścić zlecenie
place of loading miejsce załadunku
place of manufacture miejsce wytworzenia
planned cumulative delivered quantity planowana łączna ilość zamówienia
planned statistical data planowane dane statystyczne
planned statistical figures planowane wskaźniki statystyczne
planning variation odchylenie planowania
plant filia
plant in charge odpowiedzialna filia
plant order zlecenie dla filii
posting rules grouping code kod grupowania reguł księgowania
posting rules table tabela reguł księgowania
preference indicator wskaźnik preferencji
preference regulation reguła preferencji
preference specification określenie preferencji
preferred customer preferowany klient
prepaid partial rebate częściowy rabat zaliczkowy
price adjustment dostosowanie ceny
price business area dział cenowy
price change zmiana cen
price component element ceny
price control kontrola cen
price difference różnica cenowa
price history historia cen
price list cennik
price list type typ cennika
price quantity unit jednostka wielkości ceny
price reduction obniżka ceny
price scale zakres cenowy
price structure struktura cen
price/quantity scale zakres cen/ilości
pricing ustalanie cen
pricing date data ustalenia ceny
pricing procedure schemat kalkulacji cen
pricing variant wariant ustalania cen
primary risk class klasa bezpośredniego zagrożenia
primary risk label oznaczenie bezpośredniego zagrożenia
printout to be repeated wydruk do powtórzenia
pro forma invoice faktura/rachunek proforma
processing of complaints przetwarzanie reklamacji
product produkt
product blocking date data blokady produktu
product configuration konfiguracja produktu
product exclusion wykluczenie produktu
product explosion according to variants rozwinięcie produktu zgodnie z wariantami
product line linia produktu
product listing lista produktów
product procurement authorization uprawnienia do nabywania towarów
product proposal propozycja produktu
product structure struktura produktu
product substitution substytut produktu
product used for pricing produkt, dla którego jest ustalana cena
product with variants produkt z wariantami
product without variants produkt bez wariantów
production to order produkcja na zamówienie
promotional sale sprzedaż promocyjna
proof of delivery dowód dostawy
proof of origin dowód pochodzenia
proportion of freight charges udział kosztów przewozowych
proportional distribution of freight charges podział kosztów przewozowych
proposal group grupa propozycji
proposed price propozycja ceny
proposed quantity unit proponowana jednostka ilości
proprietary product modification modyfikacja towaru markowego
provincial code kod prowincji
provisional schedule line prowizoryczna pozycja planu dostaw
purchase requisition zgłoszenie zapotrzebowania
purchasing association związek zaopatrzeniowy
qualifying for volume-based rebate podlegający rabatowi objętościowemu
quantity adjustment dostosowanie ilości
quantity check kontrola ilości
quantity contract kontrakt ilościowy
quantity delivered dostarczona ilość
quantity discount rabat ilościowy
quantity in backlog zaległa ilość
quantity increment przyrost ilości
quantity issued ilość wydana
quantity of variable-sized item ilość pozycji o zmiennych wymiarach
quantity scale zakres ilościowy
quantity to be delivered ilość do dostarczenia
quantity unit jednostka ilości
quantity unit for order entry jednostka ilości w której wprowadzono zlecenie
quantity unit group grupa jednostek ilości
quota kontyngent
quota processing przetwarzanie kontyngentu
quota type rodzaj kontyngentu
quotation oferta
quotation follow-up śledzenie oferty
quotation history historia oferty
quotation processing przetwarzanie oferty
quotation rejection odrzucenie oferty
rail consignment note kolejowy list przewozowy
rail label etykieta kolejowa
range of goods zestawienie towarów
ranking list lista rankingowa
rate stawka (kwota, stopa procentowa)
real time sales, dispatch and invoicing RV (sprzedaż, wysyłka i fakturowanie)
reason for delivery block powód zablokowania dostawy
reason for rejection powód odrzucenia
rebate agreement uzgodnienie rabatowe
rebate basis podstawa rabatu
rebate calculation kalkulacja rabatu
rebate group grupa rabatu
rebate in kind rabat w naturze
rebate percentage stawka procentowa rabatu
rebate rate stawka rabatu
rebate recipient klient z rabatem
rebate scale zakres rabatów
rebate settlement rozliczenie rabatu
receiving plant zakład otrzymujący
reduction redukcja
reference number numer odniesienia
reference number for products, packaging, or services numer odniesienia dla produktu, opakowania lub usługi
reference step poziom odniesienia (w schemacie kalkulacji)
regulation concerning carrier przepisy dotyczące przewoźnika
regulation concerning flammable liquids przepisy dotyczące płynów łatwopalnych
regulations for the prevention of industrial accidents przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom
release order zlecenie do kontraktu
release, to zatwierdzić
released quantity zatwierdzona ilość
repairs processing obsługa napraw
repairs receipt przyjęcie naprawy
repeat print run, to powtórzenie wydruku
repeated run powtórny przebieg
replacement part część zamienna
requested delivery date wymagana data dostawy
requirement warunek
requirement (MRP) zapotrzebowanie (MRP)
requirements group grupa warunków
requiring individual shipment wymagany transport indywidualny
reservation rezerwacja
reserved quantity ilość zarezerwowana
respirator filter filtr powietrza (do oddychania)
retail industry handel detaliczny
return zwrot
returnable packaging opakowanie zwrotne
returns zwroty
returns advice awizo zwrotów
returns processing przetwarzanie zwrotów
reverse accruals, to likwidacja sum narosłych
route trasa
route allocation określenie trasy
rush order pilne zlecenie
safety data sheet variant wariant arkusza danych bezpieczeństwa
safety data sheet version wersja akrusza danych bezpieczeństwa
salable na sprzedaż
sale from stock sprzedaż z magazynu
sale(s) sprzedaż
sales and distribution sprzedaż i dystrybucja (zbyt)
sales area obszar zbytu
sales area grouping code kod grupowania obszarów zbytu
sales data dane zbytu
sales department oddział sprzedaży
sales district okręg sprzedaży
sales document dokument zbytu
sales equipment wyposażenie sprzedaży
sales forecast prognoza sprzedaży
sales information informacja sprzedaży
sales information record rekord informacyjny sprzedaży
sales information system system informacji sprzedaży
sales order zlecenie sprzedaży
sales organization dział sprzedaży
sales plan plan sprzedaży
sales price cena sprzedaży
sales price unit jednostka ceny sprzedaży
sales processing obsługa sprzedaży
sales qualifying for rebate sprzedaż podlegająca rabatowi
sales quantity unit jednostka ilości sprzedaży
sales rate wskaźniki sprzedaży
sales region rejon sprzedaży
sales statistics statystyka sprzedaży
sales tax podatek od sprzedaży
sales text tekst sprzedaży
sales variant wariant sprzedaży
sales volume wielkość sprzedaży
sample goods towary wzorocowe
sample order zlecenie wzorcowe
sample quotation oferta wzorcowa
sample structure struktura wzorcowa
scale skala
scale access dostęp skalowany
scale basis podstawa skali
scale type wielkość odniesienia (dla skali)
scaled discount(s) rabaty skalowane
scaled price(s) ceny skalowane
schedule harmonogram
schedule line linia harmonogramu
schedule line (customer order, scheduling agreement) linia zlecenia, umowy terminażowej
schedule line delivery date data dostawy dla linii harmonogramu
schedule line with production go-ahead linia harmonogramu z zatwierdzeniem produkcji
schedule, to planowanie
scheduled quantity ilość zadysponowana
scheduled quantity (delivery schedule) ilość zadysponowana (harmonogram dostaw)
scheduled quota quantity zadysponowany kontyngent
scheduled stock zapas zadysponowany
scheduling tworzenie harmonogramu
scheduling agreement umowa terminażowa
scheduling rule reguły tworzenia harmonogramu
SEDAS SEDAS
selection criteria for export documents kryteria selekcji dla dokumentów eksportowych
selection report raport selekcji
selling company sprzedająca jednostka gospodarcza
selling plant sprzedający zakład
separate record for discounts odrębny rekord dla rabatu
sequential number numer kolejny
serial number numer seryjny
service level poziom gotowości dostaw
servicing usługi
set zestaw
set component komponent zestawu
set group grupa zestawów
set group model model grupy zestawów
set processing przetwarzanie zestawu
set product produkt złożony
set type typ zestawu
set up accruals, to tworzenie sum narosłych
settlement run przebieg rozliczeniowy
settlement type rodzaj rozliczenia
shape variant wariant kształtu
shipment wysyłka
shipment paper dokument wysyłki
shipment reference number numer przesyłki
shipping / dispatch document dokument wysyłki
shipping company firma transportowa
shipping instruction instrukcja wysyłki
shipping order zlecenie transportowe
shipping point punkt załadunkowy
single administrative document pojedynczy dokument administracyjny
single invoice faktura pojedyncza
single-level bill of material jedno-poziomowa specyfikacja materiałowa
slow-moving item pozycja trudno zbywalna
source field pole źródłowe
source of ignition źródło zapalania
source structure struktura źródłowa
special offer oferta specjalna
special offer discount rabat dla oferty specjalnej
special offer price cena dla oferty specjalnej
special plant zakład specjalny
special stock zapas specjalny
special stocks at customer's zapas specjalny u klienta
special storage location specjalne miejsce magazynowania
standard company number standardowy numer firmy
standard company number supplement dodatkowy standardowy numer firmy
standard costing kalkulacja normatywna
standard factor costing kalkulacja czynnika normatywnego
standard order zlecenie standardowe
standard order without separate delivery note zlecenie standardowe bez odrębnego dowodu dostawy
start by operator uruchomienie przez operatora
statistical data dane statystyczne
statistical value wartość statystyczna
statistics data field pole danych statystycznych
statistics field pole statystyczne
statistics file zbiór statystyczny
statistics group grupa statystyczna
statistics type rodzaj statystyczny
statistics update aktualizacja statystyczna
statistics update table tabela aktualizacji statystycznej
statistics update variation wariancja aktualizacji statystycznej
step (within a pricing procedure) krok (w schemacie kalkulacji cen)
stock order zlecenie magazynowe
stock price cena zapasu
stock transfer przesunięcie magazynowe
stock value wartość zapasu
stock/requirement situation stan zapasów/zapotrzebowań
storage condition warunek magazynowania
storage location skład
sub-assembly podzespół
sub-class number numer podgrupy
sub-item podpozycja
subordinate hierarchy element podporządkowany element hierarchii
subsequent delivery dostawa uzupełniająca
subsequent refund następna spłata
subset ilość częściowa
subsidiary risk class klasa zagrożenia dodatkowego
subsidiary risk label etykieta zagrożeń dodatkowych
substitute product substytut
summarization agregacja
summarization criterion kryterium agregacji
summarization level poziom agregacji
summarize, to agregować
superior hierarchy element element hierarchii nadrzędnej
supplier dostawca
suppliers for car manufacturers dostawcy dla producentów samochodów
supplying country kraj dostarczający
surcharge dopłata
surcharge for quantities below minimum dopłata za ilości poniżej minimum
tare tara (waga opakowania)
target field pole docelowe
target quantity ilość docelowa
target structure struktura docelowa
tax exemption zwolnienie podatkowe
tax exemption license dokument zwolnienia podatkowego
telecommunication telekomunikacja
telecommunication for JIT delivery schedules telekomunikacja dla planu dostaw terminowych JIT
telecommunication header record rekord nagłówkowy telekomunikacji
telecommunication number numer telekomunikacyjny
temperature conditions warunki temperaturowe
terms of delivery warunki dostawy
terms of delivery - customs clearance warunki dostawy - odprawa celna
terms of delivery - freight warunki dostawy - fracht
terms of delivery - insurance warunki dostawy - ubezpieczenie
terms of delivery - packing warunki dostawy - pakowanie
text record reord tekstowy
text supplement dodatek tekstowy
third-party deal sprzedaż pośrednia
third-party delivery dostawa pośrednia
third-party order zlecenie pośrednie
third-party order processing przetwarzanie zlecenia pośredniego
third-party order supplier dostawca zlecenia pośredniego
time period okres czasu
time required for picking and packing czas wymagany do pobrania i pakowania
top hierarchy element element hierarchii nagłówka
top-down list lista top-down
total order quantity całkowita ilość zlecenia
total order value całkowita wartość zlecenia
trading country kraj handlujący
trading goods towary handlowe
trading unit jednostka handlowa
trading unit price record rekord ceny jednostki handlowej
trading unit record rekord jednostki handlowej
transfer of delivery notes by telecommunication transfer dowodów dostaw za pomocą telekomunikacji
transfer of invoices by telecommunication transfer faktur/rachunków za pomocą telekomunikacji
transfer plant zakład transferowy
transfer stock zapas transferowy
transit route trasa tranzytowa
transit time czas tranzytu
transport permit zezwolenie transportowe
transportation lead time czas realizacji transportu
transportation organization date data organizacji transportu
type matching dobór typu
type of business transaction rodzaj operacji handlowej
type of entry rodzaj wprowadzania
type similarity check sprawdzanie podobieństwa typu
underdelivery dostawa zaniżona
unit costs koszty jednostkowe
unit of measurement jednostka miary
unit of weight jednostka wagi
unit price cena jednostkowa
unload, to rozładować
unloading point punkt rozładunkowy
unsuitable for rail nieprzystosowany do transportu kolejowego
update group grupa aktualizacji
update rule reguła aktualizacji
used part zużyta część
validity check kontrola ważności
validity date of the letter of credit data ważności akredytywy
value wartość
value contract kontrakt wartościowy
value of goods to be delivered wartość towarów do dostarczenia
value series ciąg wartości
variable SIS menu zmienne menu SIS
variable-size measurements zmienne wymiary
variable-sized item pozycja o zmiennych rozmiarach
variant type typ wariantu
VAT registration number Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)
volume scale skala wolumenu
volume-based rebate rabat od wolumenu obrotów
warranty gwarancja
warranty period okres gwarancyjny
water pollution class klasa zanieczyszczenia wody
water pollution level poziom zanieczyszczenia wody
water vessel category kategoria statku wodnego
weight proportion proporcja wagowa
weight scale skala wagowa
when you create or change an invoice kiedy tworzysz lub zmieniasz fakturę/rachunek
when you create or change an order kiedy tworzysz lub zmieniasz zlecenie
wholesale trade handel hurtowy
withdrawal wycofanie
year of construction rok produkcji
(hierarchy) level (hierarchia) poziom
(pricing) subtotal suma częściowa
(printed) document type rodzaj dokumentu (drukowanego)
access dostęp
access number numer dostępu
access sequence kolejność dostępu
account assignment dekretacja
account determination procedure procedura wyszukiwania konta
account determination type rodzaj wyszukiwania konta
accrual sumy narosłe
accrual billing document faktura/rachunek rozliczenia sum narosłych
accrual interval przedział sum narosłych
accrual period okres sum narosłych
accruals account konto sum narosłych
accrued income wpływ sum narosłych
accrued item pozycja sum narosłych
action procedure schemat postępowania
activity reason przyczyna kontaktu
actual route rzeczywista trasa
additional value days przedłużenie terminu płatności
address block blok adresowy
address list lista adresowa
advance payment zaliczka
advertising material towar reklamowy
agreement number numer uzgodnienia
agreement type rodzaj uzgodnienia
allowed volume dozwolony wolumen
allowed weight waga dozwolona
alternative unit (of measure) alternatywna jednostka miary
amount kwota
analysis of potential analiza potencjału
analysis of the competition analiza konkurencji
area of responsibility obszar odpowiedzialności
arrival time czas przybycia
automobile component supplier industry przemysł dostawców części samochodowych
availability check kontrola dostępności
backorder zaległe zamówienie
backorder processing przetwarzanie zaległych zamówień
backorders zaległe zamówienia
batch partia
batch split podział partii
beginning point punkt początkowy
best price najlepsza cena
bill of lading list przewozowy
bill, to fakturować
bill-to party odbiorca faktury/rachunku
billing fakturowanie
billing a third-party item fakturowanie pośredniej pozycji (osoby trzeciej)
billing block blokowanie fakturowania
billing category typ fakturowania
billing date data fakturowania
billing details szczegóły fakturowania
billing document dokument fakturowania
billing document to be accrued faktura\rachunek do rozliczenia
billing due list lista dokumentów do fakturowania
billing header nagłówek faktury
billing index indeks faktury
billing item pozycja faktury
billing procedure schemat fakturowania
billing schedule termin fakturowania
billing status status fakturowania
billing type rodzaj fakturowania
blocking reason przyczyna blokowania
border control office urząd kontroli granicznej
border crossing point przejście graniczne
border customs office urząd celny na granicy
business address adres służbowy
business area dział gospodarczy
business data dane gospodarcze
business development rozwój działalności handlowej
business partner who is a customer partner handlowy który jest klientem
business partner who is a vendor partner handlowy który jest dostawcą
business transaction transakcja handlowa
business transaction type rodzaj transakcji handlowej
buying habits preferencje przy zakupie
calculation factor czynnik kalkulacji
calculation type typ kalkulacji
calendar for billing schedule kalendarz dla terminaża fakturowania
call frequency częstotliwość telefonów
can be packed może być pakowane
cancellation storno
cancellation (of a contract) anulowanie (kontraktu)
cancellation accrual narastanie storna
cancellation date data anulowania
cancellation document dokument stornujący
cancellation procedure procedura anulowania
cancellation receipt date data otrzymania anulowania
cancellation rule reguła anulowania
cannot be packed nie może być pakowane
Carriage and Insurance Paid To przewóz i ubezpieczenie opłacone
carriage paid przewóz opłacony
Carriage Paid To przewóz opłacony
carrier spedytor
carry out picking again ponowne pobranie
certificate of origin świadectwo pochodzenia
change document dokument zmian
characteristic cecha (warianty)
collective billing run przebieg fakturowania zbiorczego
collective invoice faktura\rachunek zbiorczy
collective processing przetwarzanie zbiorcze
collective shipment wysyłka zbiorcza
Commerce Control List lista towarów eksportowych
commercial document dokument handlowy
commission prowizja
communication document dokument komunikacyjny
comparison of addresses porównanie adresów
competitive product produkt konkurencyjny
complete delivery kompletna dostawa
complete reference kompletna referencja
complete, to zrealizować
completion rule reguła realizacji
component supplier dostawca komponentów
condition warunek
condition base value wartość podstawy warunku
condition category typ warunku
condition check routine procedura sprawdzania warunku
condition class klasa warunku
condition exclusion pominięcie warunku
condition exclusion indicator wskaźnik pominięcia warunku
condition group grupa warunku
condition index indeks warunku
condition pricing unit jednostka ceny warunkowej
condition rate stawka warunkowa
condition record rekord warunku
condition scale unit of measure jednostka miary zakresu warunku
condition step krok warunku
condition supplement warunek dodatkowy
condition table tabela warunków
condition type rodzaj warunku
condition unit jednostka warunku
condition update aktualizacja warunku
condition value wartość warunku
confirmation potwierdzenie
confirmed quantity ilość potwierdzona
consignment konsygnacja
consignment fill-up uzupełnianie składu konsygnacyjnego
consignment goods towary konsygnacyjne
consignment issue wydanie konsygnacyjne
consignment pick-up odbiór konsygnacyjny
consignment returns zwrot konsygnacyjny
consignment stock towary konsygnacyjne na składzie
consignment stock processing przetwarzanie towarów konsygnacyjnych na składzie
consumer packaged goods industry przemysł towarów markowych
contact person osoba do kontaktów
contract kontrakt
contract data data kontraktu
contract end date data końca kontraktu
contract start date data początku kontraktu
conversion konwersja
conversion of customer key konwersja klucza klienta
copying control kontrola kopiowania
copying requirement wymaganie kopiowania
copying requirements wymagania kopiowania
correspondence korespondencja
cost koszty
Cost and Freight koszty i opłata przewozowa
Cost, Insurance and Freight koszty, ubezpieczenie i opłata przewozowa
country classification klasyfikacja krajów
country list lista krajów
country of destination kraj przeznaczenia
country of manufacture kraj wytworzenia
country of origin kraj pochodzenia
credit check kontrola kredytu
credit exposure wykorzystanie kredytu
credit hold dokument zablokowany ze względów kredytowych
credit horizon horyzont kredytowy
credit limit limit kredytowy
credit limit used wyczerpanie kredytu
credit memo faktura korygująca minus
credit memo for the difference faktura korygująca minus dla różnicy
credit memo request żądanie faktury korygującej minus
credit processing obsługa kredytów
cumulative delivery go-ahead quantity łączna zatwierdzona ilość dostaw
cumulative issued quantity łączna ilość wydana
cumulative material go-ahead quantity łączna zatwierdzona ilość towaru
cumulative production go-ahead quantity łączna zatwierdzona ilość produkcji
cumulative quantity łączna ilość
cumulative released quantity łączna ilość zatwierdzona
customer billing document faktura/rachunek klienta
customer classification klasyfikacja klientów
customer consignment konsygnacja towarów u klienta
customer contract kontrakt z klientem
customer delivery dostawa dla klienta
customer determination procedure procedura ustalania klientów
customer discount rabat klienta
customer expected price cena oczekiwana przez klienta
customer expected value wartość oczekiwana przez klienta
customer group grupa klientów
customer hierarchy hierarchia klientów
customer inquiry zapytanie ofertowe klienta
customer outline agreement umowa ramowa z klientem
customer potential potencjał klienta
customer quotation oferta dla klienta
customer rebate rabat klienta
customer returnable packaging opakowanie zwrotne klienta
customer scheduling agreement umowa terminażowa z klientem
customer service obsługa klienta
customer type rodzaj klienta
customer-material info record informacja klient-towar
customs office en route pośredni urząd celny
D&B rating D&B rating
date of creation data utworzenia
date of services rendered data świadczenia usługi
date on which delivery created data przygotowania dostawy
date type typ daty
debit memo faktura korygująca plus
debit memo for the difference faktura korygująca plus dla różnicy
debit memo request żądanie faktury korygującej plus
decentralized shipping wysyłka zdecentralizowana
declarant osoba składająca deklarację
default partner function domyślna rola partnera
Delivered At Frontier dostawa na granicę
Delivered Duty Paid dostawa z opłaconym cłem
Delivered Duty Unpaid dostawa bez opłaconego cła
Delivered Ex Quay (Duty Paid) dostawa z nabrzeża (cło opłacone)
Delivered Ex Ship dostawa ze statku
delivering country kraj dostarczający
delivering plant zakład dostarczający
delivery dostawa
delivery block blokada dostawy
delivery date data dostawy
delivery due list robocza lista dostaw
delivery group grupa dostaw
delivery item pozycja dostawy
delivery priority priorytet dostawy
delivery quantity dostarczana ilość
delivery schedule harmonogram dostaw
delivery scheduling terminaż wysyłki
delivery status status dostawy
delivery type rodzaj dostawy
delivery unit jednostka dostawy
delivery-related związany z dostawą
delivery-related billing document faktura/rachunek związana z dostawą
departure zone strefa odpraw
dependent node węzeł podporządkowany
description of sales activity opis kontaktu handlowego
destination miejsce przeznaczenia
destination country kraj przeznaczenia
DHRP list lista DHRP
direct mailing campaign korespondencja seryjna
direct sale sprzedaż bezpośrednia (z magazynu)
dismantling date data zdemontowania
display group grupa wyświetlania
display variant wariant wyświetlania
distribution center centrum dystrybucji
division dziedzina
document dokument
document (often printed document) dokument
document analysis analiza dokumentu
document category typ dokumentu zbytu
document category of subsequent document typ następnego dokumentu zbytu
document class klasa dokumentu zbytu
document class category typ klasy dokumentu zbytu
document credit group grupa kredytowa dokumentu
document currency waluta dokumentu
document date data dokumentu
document flow obieg dokumentów
document pricing procedure procedura ustalania cen dla dokumentu
document value class klasa wartości dokumentu
double-line entry wprowadzanie w dwóch wierszach
drill-down pojedynczy dowód
Dummy01-E dummy01
embargo group grupa embarga
enclosures (for a direct mailing campaign) załączniki (do korespondencji seryjnej)
end point punkt końcowy
enhanced rebate processing rozszerzona obsługa rabatów
EU market products produkty rynku Unii Europejskiej
evaluation zestawienie
Ex Works loco fabryka
exclusion group grupa wykluczeń
expected value wartość oczekiwana
export document dokument eksportowy
export license zezwolenie eksportowe
export list lista eksportowa
export list number numer listy eksportowej
export regulation przepisy eksportowe
extend credit, to przedłużyć kredyt
extent delivered stopień realizacji dostaw
external agent zewnętrzny przedstawiciel
extras wyposażenie dodatkowe
factoring discount del credere
fast entry szybkie wprowadzanie
field sales employee pracownik służb terenowych sprzedaży
final rebate settlement ostateczne rozliczenie rabatu
final settlement ostateczne rozliczenie
fiscal territory okręg skarbowy
fixed delivery date and quantity indicator wskaźnik ustalonej daty i ilości dostawy
fixed value date data ustalenia wartości
flexible analysis elastyczna analiza
follow-up kontynuacja
follow-up action następne działanie
follow-up activity następny kontakt
form formularz
form of billing formularz faktury/rachunku
forwarding station stacja wysyłkowa
Free Alongside Ship franko wzdłuż burty statku
Free Carrier dostawa bezpłatna
free of charge item pozycja bezpłatna
Free On Board franko statek
freight fracht
freight list lista załadunkowa
full delivery dostawa kompletna
fully invoiced kompletnie zafakturowane
general agreement uzgodnienie ogólne
German export administration act niemiecka ustawa+B1212 dot. handlu zagranicznego
German export regulations niemieckie przepisy dotyczące handlu zagranicznego
goods accepted towary przyjęte
goods issue date data wydania towaru
goods issue document dokument wydania towaru
goods receiving hours godziny przyjęcia towaru
group condition warunek grupowy
grouped deliveries dostawy grupowe
header condition warunek nagłówkowy
hierarchy node węzły hierarchii
hierarchy path ścieżka hierarchii
hierarchy type typ hierarchii
high priority stock zapas o wysokim priorytecie
higher-level item pozycja nadrzędna
higher-level node węzeł nadrzędny
higher-level partner partner nadrzędny
incoming orders zlecenia obce (wpływające)
incompletion log protokół niekompletności
incompletion procedure procedura niekompletności
incompletion status status niekompletności
Incoterm klauzula Incoterm
Incoterms warunki Incoterms
individual agreement uzgodnienie indywidualne
individual billing document faktura indywidualna/rachunek indywidualny
individual customer requirements indywidualne wymagania klienta
individual purchase order indywidualne zamówienie
individual requirements indywidualne wymagania
individual shipment wysyłka indywidualna+B1239
individually tracked object obiekt śledzony indywidualnie
industry sector branża
info block blok informacyjny
info view wgląd informacyjny
initiator inicjator
inland harbor port krajowy
inquiry zapytanie ofertowe
intercompany billing rozliczenie wewnętrzne
intercompany sales sprzedaż grupowa
interval zakres adresów
Intrastat declaration deklaracja Intrastat
Intrastat form formularz Intrastat
Intrastat office urząd Intrastat
Intrastat tape taśma Intrastat
invoice faktura/rachunek
invoice date data faktury/rachunku
invoice list specyfikacja faktury/rachunku
invoice split rozdzielenie faktury/rachunku
invoiced quantity ilość zafakturowana
issue an invoice, to wystawienie faktury/rachunku
item pozycja
item category typ pozycji
item category group grupa typów pozycji
item condition warunek pozycji
item proposal propozycja pozycji
item type rodzaj pozycji
item usage zastosowanie pozycji
itinerary droga transportu
itinerary (sequence in which legs of route are covered) droga transp. (kolejność przebiegania poszczególnych etapów)
JIT delivery schedule plan dostaw terminowych JIT
label etykieta
labor required wymagany nakład pracy
leg etap
legal status status prawny
level of potential poziom potencjału
license zezwolenie podatkowe
license (Switzerland only) zezwolenie (Szwajcaria)
license feature cecha zezwolenia
license master podstawa zezwolenia
license type rodzaj zezwolenia
line structure struktura linii
line structure struktura linii
list criteria kryterium zestawienia
load transfer point punkt przeładunkowy
loading date data załadunku
loading equipment wyposażenie załadunkowe
loading group grupa załadunkowa
loading point punkt załadunkowy
loading ramp rampa załadunkowa
loading time czas załadunku
loading volume wolumen ładunku
loading weight waga ładunku
local currency waluta krajowa
lower limit dolny limit
lump sum payment płatność ryczałtowa
made-to-order order item pozycja zlecenia wykonywana na zamówienie
mail depot placówka pocztowa
maintenance contract umowa serwisowa
make-to-order production produkcja na zamówienie
mandatory partner partner obowiązkowy
market segment segment rynku
material availability date data dostępności towaru
material determination ustalenie towaru
material entered wprowadzony towar
material exclusion wykluczenie towaru
material index indeks towarów
material liable for rebate towar sprzedawany z rabatem
material listing lista towarów
material pricing group grupa cenowa towaru
material substitution zamiennik towaru
material usage zastosowanie towaru
maximum amount maksymalna kwota
means of transport środki transportu
means of transport group grupa środków transportu
milestone billing fakturowanie częściowe
mixed pallet discount (for whole order) mieszany rabat dla palety (dla całego zamówienia)
mode of transport sposób transportu
mode of transport (when goods cross the border) sposób transportu (gdy towary przekraczają granicę)
modification of the structure of a market modyfikacja struktury rynku
multi-level configuration konfiguracja wielopoziomowa
multimodal shipment transport kombinowany
national discount rabat ponadregionalny
net value wartość netto
Nielsen ID identyfikator Nielsena
nomenclature of goods terminologia towarów
nonreturnable packaging opakowanie niezwrotne
object objekt (SIS)
office of destination urząd celny przeznaczenia
office of exit urząd celny wyjściowy
office of transit urząd celny tranzytowy
office-based personnel personel biurowy
office-based sales employee pracownicy biurowi działu sprzedaży
one-time customer klient jednorazowy
one-time delivery dostawa jednorazowa
open delivery quantity otwarta ilość dostawy
open order zlecenie otwarte
open quantity ilość otwarta
open quotation oferta otwarta
open value wartość otwarta
order block blokowanie zlecenia
order characteristic charakterystyka zlecenia
order combination łączenie zleceń
order confirmation potwierdzenie zlecenia
order probability prawdopodobieństwo zlecenia
order quantity ilość zamawiana
order reason powód zlecenia
order-related billing document faktura\rachunek związany ze zleceniem
orders on hand portfel zamówień
organizational data dane organizacyjne
other views inne wglądy
outcome analysis analiza wyników
outline agreement umowa ramowa
output informacja wyjściowa
output application zastosowanie informacji wyjściowej
output control kontrola informacji wyjściowej
output determination procedure procedura określania informacji wyjściowej
output type rodzaj informacji wyjściowej
outstanding payment płatność zaległa
overall billing status ogólny status faktury
overall customer potential łączny potencjał klienta
overall probability prawdopodobieństwo łączne
overall processing status łączny status przetwarzania
overdelivery dostawa przekraczająca zamówioną ilość
overdelivery tolerance tolerancja dostawy przekraczającej zamówioną ilość
pack, to zapakować
packed quantity ilość zapakowana
packing pakowanie
packing quantity ilość pakowana
pallet discount (item level) rabat dla palety (poziom pozycji)
partial delivery dostawa częściowa
partial delivery agreement uzgodnienie dostaw częściowych
partial pallet paleta częściowa
partial payment płatność częściowa
partial reference referencja częściowa
partner partner
partner determination ustalenie partnera
partner determination procedure procedura ustalenia partnera
partner function rola partnera
partner sales activity kontakt handlowy partnera
partner type rodzaj partnera
payer płatnik
payment method sposób płatności
performance measure miara wykonania
period-specific condition warunek okresowy
periodic invoice indicator wskaźnik faktury terminowej
pick/pack time czas pobrania/zapakowania
picked items location lokalizacja pobranych pozycji
picking pobranie
picking list lista towarów do pobrania
picking location magazyn wydający towar
picking quantity ilość pobrania
picking request zlecenie pobrania
place of loading miejsce załadunku
point punkt
point of departure miejsce odjazdu
port of shipment port wysyłki
postal code kod pocztowy
posted for goods issue zaksięgowane wydanie towarów
preceding document poprzedni dokument
presenter of the invoice wystawca faktury/rachunku
price advantage przewaga ceny
price element element ceny
price group grupa cenowa
pricing ustalanie ceny
pricing analysis analiza ustalania ceny
pricing condition warunek ustalania ceny
pricing date data ustalania ceny
pricing procedure schemat kalkulacji cen
pricing reference material materiał wzorcowy do ustalania ceny towaru
pricing report raport z ustalania cen
pricing scale zakres ustalania cen
pricing subtotal suma częściowa ustalania cen
pricing type rodzaj ustalania ceny
pro forma invoice rachunek\faktura pro forma
procedure procedura
procedure usage stosowanie procedury
processing involving external agents przetwarzanie angażujące czynniki zewnętrzne
processing status status przetwarzania
product configuration konfiguracja produktu
product line linia produktu
product proposal propozycje asortymentowe
product selection wybór produktu
product which does not require a license produkt nie wymagający zezwolenia
profit margin marża przenoszona
promotion promocja
promotional discount rabat promocyjny
promotional event zdarzenie promocyjne
promotional packaging opakowanie promocyjne
proposed period okres proponowany
proposed route trasa proponowana
provincial code kod rejonowy
purchase order number numer zamówienia
qualifying for cash discount kwalifikowanie do rabatu gotówkowego
quantity conversion zamiana ilościowa
quantity discount rabat ilościowy
quantity in transit ilość przewożona
rail depot skład kolejowy
rate unit jednostka warunkowa
re-export re-export
reason for cancellation powód wypowiedzenia
reason for rejection powód odrzucenia
reason for substitution powód zastąpienia
rebate rabat
rebate agreement uzgodnienie rabatowe
rebate agreement type rodzaj uzgodnienia rabatowego
rebate correction korekta rabatu
rebate credit memo faktura korygująca minus dla rabatu
rebate group grupa rabatu
rebate payment wypłata rabatu
rebate processing przetwarzanie rabatu
rebate recipient klient z rabatem
rebate request żądanie rabatu
rebate settlement rozliczenie rabatu
recipient country kraj odbiorcy
reference document dokument odniesienia
reference number numer odniesienia
referenced quantity ilość odniesienia
referenced value wartość odniesienia
rejection odrzucenie
release order zlecenie do kontraktu
release order (issued against a contract) zlecenie do kontraktu (wydanie do kontraktu)
release order type rodzaj zlecenia do kontraktu+B1492
relevant for billing dotyczący fakturowania
relevant for delivery dotyczący dostawy
reliability indicator wskaźnik niezawodności
renewal date data przedłużenia
reorganization reorganizacja
replenishment delivery dostawa uzupełniająca
representative przedstawiciel
requested cancellation date żądana data wypowiedzenia
requested delivery date wymagana data dostawy
required delivery quantity żądana ilość dostarczanego towaru
requiring packing wymagane opakowanie
responsibility odpowiedzialność
retail supply chain sieć zaopatrzenia sprzedaży detalicznej
retail trade handel detaliczny
returnable packaging opakowania zwrotne
returnable packaging issue wydanie opakowań zwrotnych
returnable packaging order zamówienie opkakowań zwrotnych
returnable packaging pick-up odbiór opakowań zwrotnych
returnable packaging shipment wysyłka opakowań zwrotnych
returns zwroty
returns delivery dostawa zwrotów
revenue account konto przychodów
revenue account determination wyszukiwanie konta przychodów
revenue account determination procedure procedura wyszukiwania konta przychodów
review przegląd
route trasa
route determination ustalanie trasy
sales sprzedaż
sales activity kontakt handlowy
sales activity outcome wynik kontaktu handlowego
sales activity type rodzaj kontaktu handlowego
sales and distribution zbyt
sales and distribution data dane zbytu
sales and distribution document dokument zbytu
sales and distribution processing obsługa zbytu
sales area obszar zbytu
sales call wizyta
sales call report raport z wizyty
sales cycle cykl sprzedaży
sales data dane sprzedaży
sales deal akcja sprzedaży
sales deduction uszczuplenie przychodu
sales deduction account konto uszczupleń przychodów
sales details szczegóły sprzedaży
sales district okręg sprzedaży
sales document dokument sprzedaży
sales document category typ dokumentu sprzedaży
sales document type rodzaj dokumentu sprzedaży
sales employee pracownik działu sprzedaży
sales group grupa sprzedawców
Sales Information System system informacji sprzedaży
sales office biuro sprzedaży
sales order zlecenie sprzedaży
sales order confirmation potwierdzenie zlecenia sprzedaży
sales order processing przetwarzanie zlecenia sprzedaży
sales order value wartość zlecenia sprzedaży
sales organization dział sprzedaży
sales partner partner handlowy
sales personnel personel działu sprzedaży
sales price cena sprzedaży
sales promotion promocja sprzedaży
sales prospect potencjalny klient
sales quote oferta sprzedaży
sales requirements wymagania sprzedaży
sales support wspomaganie sprzedaży
sales unit jednostka sprzedaży
sales volume obrót
salesperson sprzedawca
sample enclosure (for a direct mailing campaign) załącznik wzorcowy (dla korespondencji seryjnej)
scale zakres
scale base value podstawa skali
scale basis wielkość odniesienia
scale type rodzaj skali
scale unit jednostka skali
scale value wartość skali
schedule line linia harmonogramu
schedule line (scheduling agreement) linia harmonogramu dostaw
schedule line category typ linii harmonogramu
schedule line date data w linii harmonogramu
schedule line quantity ilość w linii harmonogramu
scheduling agreement umowa terminażowa
scheduling table tabela harmonogramu
scope of check zakres kontroli
SD Sales and Distribution SD (sprzedaż i dystrybucja)
SDN list lista SDN
sea harbor port morski
search term termin wyszukiwawczy
selection criteria kryteria selekcji
selection list lista wyboru
selection run przebieg selekcji
settlement rozliczenie
setup time czas przygotowania wysyłki
ship-to address adres wysyłki
ship-to party odbiorca towaru
shipment document dokument wysyłki
shipment involving external agent wysyłka angażująca usługodawcę zewnętrznego
shipping wysyłka
shipping condition warunek wysyłki
shipping details szczegóły wysyłki
shipping document dokument przewozowy
shipping instructions instrukcje wysyłki
shipping material środki pomocnicze wysyłki
shipping notification awizo dostawy
shipping point punkt wysyłkowy
shipping procedure procedura wysyłki
shipping strategy strategia wysyłki
shipping type rodzaj wysyłki
shipping unit jednostka wysyłkowa
single-line entry wprowadzanie w jednym wierszu
sold-to party zleceniodawca
sole decision maker decydent indywidualny
source partner function pierwotna funkcja partnera
special feature cecha specjalna
special stock partner prowadzący+B1574 zapas specjalny
stage of transport odcinek transportu
standard agreement umowa standardowa
standard item pozycja standardowa
standard order zlecenie standardowe
standard totals variant standardowy wariant sumy
static credit limit check statyczna kontrola limitu kredytowego
statistical value wartość statystyczna
statistics group grupa statystyczna
status group grupa statusu
stock transfer przesunięcie zapasów
storage condition warunki składowania
sub-item podpozycja
subsequent delivery dostawa uzupełniająca
subsequent delivery free of charge bezpłatna dostawa uzupełniająca
subsequent document kolejny dokument
subsequent function kolejna funkcja
subsequent invoice processing uzupełniające przetwarzanie faktury/rachunku
subsequent sales document kolejny dokument
substitute material substytut
summarized requirements zapotrzebowanie sumaryczne
summation field pole podsumowujące
supplementary units uzupełniająca jednostka miary
surcharge for incomplete mixed pallet (for whole order) dopłata za niepełne palety (dla całego zlecenia)
surcharge for incomplete pallet (at item level) dopłata za niepełną paletę (dla pojedynczej pozycji)
tare mass tara (masa własna)
tare volume tara (objętość własna)
tare weight tara (ciężar własny)
target document dokument docelowy
target quantity ilość docelowa
target quantity unit of measure docelowa jednostka miary
tax category typ podatku
tax classification klasyfikacja podatków
TDO list lista TDO
telecommunication telekomunikacja
telemarketing telemarketing
temperature condition warunki temperaturowe
term of payment warunek płatności
terms of delivery warunki dostawy
text determination procedure procedura ustalania tekstu
third party declarant osoba trzecia dokonująca zgłoszenia
third-party business transaction sprzedaż pośrednia
third-party item pozycja sprzedaży pośredniej
third-party order zlecenie pośrednie
top customer kluczowy klient
top-down list lista top-down
totals variant wariant sumy
trade fair contact kontakt targowy
trade promotion promocja handlowa
trading area obszar gospodarczy
transaction group grupa transakcji
transaction-specific check kontrola właściwa dla danej transakcji
transfer of requirements przekazanie zapotrzebowania
transit route droga tranzytowa
transit time czas tranzytu
transport chain ciąg trasportowy
transport logistics logistyka transportu
transportation and insurance costs koszty transportu i ubezpieczenia
transportation connection point węzeł transportowy
transportation group grupa transportowa
transportation lead time czas realizacji dyspozycji transportowych
rycerz
Posty: 9
Rejestracja: pn wrz 24, 2007 2:08 pm

Post autor: rycerz »

Bardzo Ci dziękuję, Radek. To naprawdę nieoceniona pomoc dla kogoś, kto nie ma na codzień kontaktu z tym systeme. Jeszcze raz wielkie dzięki! Mam jeszcze takie pytanie: co znaczy termin 'time prime' w MM? W moim tłumaczeniu występuje jako 'first time prime' albo jako skrót FTP i w kkontekście 'first time prime i percent prime'. Co to jest 'prime'? Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
radoslaw.swiatly
Posty: 5
Rejestracja: pt wrz 07, 2007 7:24 am

Post autor: radoslaw.swiatly »

Czesc,

Przetlumaczylbym prime time to jako okres wzmozonych zakupow.

Moze jakis konsultant MM wypowie sie w tej kwestii? [moja domena to SD]

Pozdrawiam
Radek